วิทยากรที่ปรึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ

รับสมัครงานตำแหน่งวิทยากรที่ปรึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard(QS))

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

     1. บรรยายถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาวิชาหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     2. จัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรม โปรแกรมการสอน รายละเอียดเนื้อหา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับอบรมร่วมกับทีมงาน

     3. จัดทำสื่อประกอบการฝึกอบรม

     4. ประเมินผลการเรียนของผู้รับอบรม

     5. แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์ ตอบข้อสงสัย ให้ข้อแนะนำด้านมาตรฐานคุณภาพกับผู้เข้าร่วมอบรม

     6. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพแผนการจัดอบรมร่วมกับทีมงาน

คุณสมบัติ:

     1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านบริหารการผลิต การจัดการองค์กร จัดการธุรกิจ หรือเทียบเท่า

     2. ผ่านการอบรมหลักสูตร Lead Auditor ISO9001 และISO14001 หรือOHSAS18001 หรือISO45001 หรือISO22000 หรือGMP/HACCP

     3.เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่าห้าปี และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรที่ปรึกษาสอนเกี่ยวกับวิชาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี

     4. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบสูง และมีจิตสำนึกในการบริการ ตรงต่อเวลา และทำงานเป็นทีมได้

ชื่อผู้ติดต่อสมัครงาน: คุณนภา Line Id: edoublei Email: napa.k@edoublei.com

เอกสารการสมัคร:

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     2. สำเนาทะเบียนบ้าน

     3. สำเนาวุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา

     4. รายละเอียด CV เกี่ยวกับประสบการณ์ทำงาน / การเป็นวิทยากรที่ปรึกษาสอนวิชาที่เกี่ยวข้อง

     5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป

     6. สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคาร

**รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทุกหน้า

ร่วมงานกับเรา

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน


Visitors: 71,313