วิทยากรหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร

รับสมัครงานตำแหน่งวิทยากรหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     1)   บรรยายให้ความรู้ สาธิต ฝึกปฏิบัติ ตามหลักสูตรการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดย

          -  จัดเตรียมโปรแกรม รายละเอียดเนื้อหา ร่วมกับทีมงาน

      -  ศึกษา/จัดทำสื่อประกอบการสอนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ร่วมอบรม

     2)   จัดทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม

     3)   แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์ ตอบข้อสงสัย ให้คำแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้เข้ารับการอบรม

     4)   แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ กับทีมงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดอบรม

     5)    ศึกษาผลประเมินความพึงพอใจการบริการอบรม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ

คุณสมบัติ:

ประเภทของงาน: Full Time / Part Time

การศึกษา:

     -   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาธารณสุขศาสตรบัณทิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร หรือมีประสบการณ์ในการสอนวิชาการสุขาภิบาลอาหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ปี

ความรู้ความสามารถ / คุณลักษณะ:

     -    มีจิตวิทยาการติดต่อสื่อสาร การสอน 

     -  ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     -    มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น รับผิดชอบสูง และมีจิตสำนึกในการบริการ ตรงต่อเวลา และทำงานเป็นทีมได้

     -    สามารถเลือกวันทำงานได้

     -    สามารถใช้งานระบบ MS Office Word Excel Power Point

สถานที่จัดอบรม: กรุงเทพและปริมณฑล สมุทรสาคร อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี

การจ่ายค่าตอบแทน:

-   ภายใน วันหลังจากวันอบรม

-   จ่ายเงินและหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกใบ 50 ทวิ ให้นำส่งกรมสรรพากร

ชื่อผู้ติดต่อสมัครงาน: คุณนภา Line Id: edoublei Email: napa.k@edoublei.com, napa.edoublei@gmail.com

 

เอกสารการสมัคร :

1.  สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา / Transcript

รายละเอียด CV เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนหรืองานวิจัยด้านสุขาภิบาลอาหาร

5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป

6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

7. สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคาร

หมายเหตุ

- ถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ชัดเจนอ่านออกได้ ข้อความไม่ซีดจางหรือดำมืด

- รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทุกหน้า


ร่วมงานกับเรา

โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
Visitors: 71,313