พยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     1)  ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้านต่าง ๆ แก่พนักงานภายในโรงงาน /สถานประกอบการ

     2)  ดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

     3)  ตรวจสอบรายการจำนวนยาและเวชภัณฑ์

คุณสมบัติ:

ประเภทของงาน: Full Time / Part Time

การศึกษาปริญญาตรี สาขาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สถานที่กรุงเทพและปริมณฑล สมุทรสาคร อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี

วันทำงาน: ตามกำหนดของผู้ว่าจ้าง สัปดาห์ละ 5-7 วัน วันละ 8 ชั่วโมง

อื่นๆมีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา รักงานบริการ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

รายได้รวม: 20,000 บาทขึ้นไป

การจ่ายค่าตอบแทน:

-   Full Time โอนเงินเข้าบัญชี ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

-   Part Time โอนเงินหลังลงเวร

-   จ่ายเงินและหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกใบ 50 ทวิ เพื่อนำส่งสรรพากร

ชื่อผู้ติดต่อสมัครงาน: คุณนภา Line Id: edoublei Email: napa.k@edoublei.com

 

เอกสารการรับสมัคร :

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

4. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง 2 รูป

6. สำเนาวุฒิการศึกษา

7. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

8. สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคาร

9. ใบสมัครงาน

 

หมายเหตุ

-ถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ชัดเจนอ่านออกได้ ข้อความไม่ซีดจางหรือดำมืด

-รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทุกหน้า

-แต่งชุดขาวพยาบาล

-ขอคนพื้นที่หรือคนสะดวกเดินทางเอง

ร่วมงานกับเรา

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน


Visitors: 71,309