บริการจัดหาพยาบาลวิชาชีพประจำสถานประกอบการ

 
 
  • บริการจัดหาพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลอาชีวอนามัย และแพทย์ ประจำโรงงาน ประจำสถานประกอบการ 
  • บริการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR
  • จัดหายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • จัดทำห้องพยาบาล
  • จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ

 

1) กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 (ยา/เวชภัณฑ์/แพทย์/พยาบาล)

2) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบคําขออนุญาตและแบบใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาล แทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทํางาน (แบบคําขออนุญาตและแบบใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาล แทนการจัดให้ มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทํางาน)

3) กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (การกำจัดขยะติดเชื้อ)

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (แบบแจ้งสพ.อ.1/แบบรับแจ้งสพ.อ. 2)

5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ)

 

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
Visitors: 71,313