บริการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ?

กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

- ข้อ 21(2) ผู้ประกอบกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร จะต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561

- ต้อง เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด

- ต้อง นำหลักฐานผ่านการอบรม มายื่นกับหน่วยงานราชการในพื้นที่นั้น

- ต้อง ดำเนินการอบรม โดยหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย

มาตรา 68 ฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

มาตรา 72 จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท กรณีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท

หลักสูตรอบรมผู้ประกอบกิจการอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย:

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม กํากับ ดูแล การดําเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหารนั้น

รายละเอียดหลักสูตร:

1) หลักการสุขาภิบาลอาหาร และอันตรายที่เกิดจากอาหาร และน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย

2) มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร   

3) สุขวิทยาส่วนบุคคลของ ผู้สัมผัสอาหาร 

4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร

5) การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

6) การสาธิตและฝึกปฏิบัติ เช่น วิธีการล้างผักที่ถูกวิธี, เทคนิคการตรวจทางด้านชีวภาพ โดยใช้ชุด ทดสอบ SI-2 หรือ อ 13 (SI Medium), เทคนิคการตรวจทางด้านเคมี โดยใช้ชุดทดสอบ การตรวจหาบอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารกันรา และยาฆ่าแมลง

ระยะเวลาการอบรม: 6 ชั่วโมง

 

หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย:

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ตั้งแต่กระบวนการเตรียมปรุง ประกอบ จําหน่าย และเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้าง และเก็บภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้ประกอบ ผู้เสิร์ฟ ผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ล้าง และเก็บภาชนะอุปกรณ์

รายละเอียดหลักสูตร:

1) หลักการและมาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

2) สุขวิทยาส่วนบุคคลของ ผู้สัมผัสอาหาร   

3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ผู้สัมผัสอาหาร

4) การสาธิตและฝึกปฏิบัติ เช่น วิธีการล้างผักที่ถูกวิธี, วิธีการล้างมือ  การหยิบจับอาหาร และการแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ, เทคนิคการตรวจทางด้านเคมี โดยใช้ชุดทดสอบ การตรวจหาบอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารกันรา และยาฆ่าแมลง

ระยะเวลาการอบรม: 3 ชั่วโมง

 

          บริษัท อีดับเบิ้ล ไอ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย ดำเนินงานจัดการอบรมฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

 

ขั้นตอนการให้บริการด้านฝึกอบรม

สรุปหลักสูตรอบรม หัวข้ออบรม วัตถุประสงค์ ความคาดหวัง เงื่อนไขการจัดอบรม และแผนการจัดอบรม ร่วมกับลูกค้าพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการจัดอบรมเพิ่มเติม เพื่อลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการอย่างเหมาะสมคุ้มค่างบประมาณที่สุด

  1. เสนอค่าบริการให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ
  2. ลูกค้าสมัครและยืนยันกำหนดการอบรมตามแบบลงทะเบียนอบรม
  3. ลูกค้าชำระเงินค่าบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด
  4. EDOUBLE I ยืนยันรายละเอียดการจัดอบรมกับลูกค้าเพื่อเตรียมความพร้อม
  5. EDOUBLE I ดำเนินการอบรม ทดสอบความรู้ และ มอบวุฒิบัตร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
Visitors: 71,313